Regulamin sklepu internetowego Udilandia.pl

§1

Warunki ogólne

 1. Sklep internetowy Udilandia.pl prowadzony jest przez Udilandia Agnieszka Drostek, Joanna Mach spółka cywilna, z siedzibą przy ul. W. Zbyszewskiego 13/13, 35-119 Rzeszów, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP: 8133703880, nr REGON: 361400493.
 2. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.udilandia.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 4. Definicje:
  • Sprzedawca – Udilandia Agnieszka Drostek, Joanna Mach spółka cywilna, z siedzibą przy ul. W. Zbyszewskiego 13/13, 35-119 Rzeszów, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP: 8133703880, nr REGON: 361400493
  • Klient – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą w ramach sklepu Udilandia.pl czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
  • Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
  • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem http://udilandia.pl
 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą pod następującym adresem e-mailowym: kontakt@udilandia.pl, za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej www.udilandia.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu +48 690 588 699, +48 690 588 706

§2

Składanie i realizacja zamówień

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 2. Podstawowym warunkiem złożenia i realizacji zamówienia jest prawidłowe i zgodne z prawdą wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem email oraz akceptacja niniejszego Regulaminu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta błędnego adresu internetowego (email).
 3. W celu poprawnego przeprowadzenia procedury zamówienia, a w szczególności komunikacji z Klientem konieczne może być założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także śledzić stan realizacji zamówienia. Zakładając konto użytkownika i/lub składając zamówienie, Klient zgadza się na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji zamówienia oraz weryfikacji ewentualnych reklamacji. Dane te nie zostaną udostępnione firmom ani osobom trzecim. Klient ma wgląd oraz możliwość poprawiania swoich danych osobowych po zalogowaniu się do sklepu w zakładce „Moje konto”. Na życzenie Klienta konto może zostać usunięte przez administratora sklepu.
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku po godz. 13:00, w soboty, w niedzielę oraz w święta – będą realizowane w najbliższy dzień roboczy.
 5. Na ostateczną cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt wysyłki wskazany na stronach Sklepu.
 6. Koszty wysyłki obejmują przygotowanie, pakowanie i dostarczenie towaru do Klienta. Koszty wysyłki i ewentualne koszty dodatkowe zostaną wyraźnie wymienione podczas procesu składania Zamówienia. Kupując produkty w sklepie www.udilandia.pl Klient udziela Sprzedawcy jednorazowego pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług z Pocztą Polską lub firmą kurierską – w celu przesłania za ich pośrednictwem zakupionego towaru. Pełnomocnictwo w żaden sposób nie obciąża dodatkowo kupującego.
 7. Klient powinien zapłacić Sprzedawcy za zakupiony towar nie później niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zakupu. Po tym czasie nieopłacone zamówienie zostanie anulowane.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 9. Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym  w opisie towaru, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania zamówienia. Czas wysyłki towaru liczony jest od momentu wpływu zapłaty na konto Sprzedawcy za wyjątkiem wysyłki za pobraniem.
 10. Sprzedawca wystawia rachunek za zakupiony towar.
 11. Sklep prowadzi tylko sprzedaż wysyłkową, nie ma możliwości indywidualnego odbioru zakupionego towaru.
 12. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§3

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy,  Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od  umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – korzystając z danych Sprzedawcy podanych w niniejszym Regulaminie.
 4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Skutki odstąpienia od umowy:
 7. w przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został  poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy;
 8. zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
 10. Klient powinien odesłać towar na adres Sprzedawcy: ul. W. Zbyszewskiego 13/13, 35-119 Rzeszów, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;
 11. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
 12. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.

§4

Reklamacja i gwarancja

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady towaru zakupionego u Sprzedawcy, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Klienta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: ul. W. Zbyszewskiego 13/13, 35-119 Rzeszów.
 7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

§5

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient ma możliwość skorzystania m.in. z:
 2. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej
 3. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

§6

Poufność i bezpieczeństwo transakcji, polityka prywatności

 1. Wszelkie dane osobowe podane w procesie zakładania konta Klienta niezbędne są jedynie w celu szybkiej i sprawnej realizacji złożonych zamówień oraz weryfikacji ewentualnych reklamacji. Dane te nie zostaną udostępnione firmom ani osobom trzecim.
  Transakcje kartami kredytowymi realizowane są we współpracy z firmą Przelewy24.Dane dotyczące kart kredytowych i kont naszych Klientów nie są przechowywane (ani przetwarzane) na serwerach sklepu. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:  ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

§7

Postanowienia końcowe

 1. Ewentualne uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone przed wejściem w życie tych zmian będą realizowane na zasadach dotychczasowych. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

 


 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Pobierz: formularz-odstapienia-od-umowy

Wzór formularza reklamacyjnego

Pobierz: formularz-reklamacyjny